Condicions generals d’ús

Les següents Condicions Generals d’ús regulen l’accés i utilització del web www.escoda.com (“el web”), el contingut del qual té caràcter exclusivament informatiu. El web ha estat creat per Escoda Sabatés, S.L. amb domicili social a Sabadell (Barcelona, Espanya), c/Joaquín Costa, 47, codi postal 08206 i amb CIF B58288697 (“Escoda”). L’accés i navegació d’un usuari pel web implica el coneixement i l’acceptació sense reserves de les següents condicions generals (les “Condicions Generals”):

1. Condicions

1.1 Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos en el web no estan concebuts ni dirigits a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on els seus continguts no es trobin degudament autoritzats.

1.2 El web compren únicament les pàgines servides per www.escoda.com en cada moment. L’accés a, i navegació, pel web és responsabilitat exclusiva dels usuaris en els termes previstos en aquestes Condicions Generals.

1.3 La consulta de qualsevol dels continguts del web no constituirà per sí mateixa cap tipus de relació contractual entre Escoda i l’usuari.

2. Obligacions de l’usuari

2.1 L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts del web de conformitat amb la Llei, aquestes Condicions Generals i les condicions particulars dels productes i serveis que ofereixi Escoda en cada moment, no podent-los utilitzar per: (I) Realitzar activitats il•lícites o constitutives d’un delicte, contràries a la bona fe, la moral, l’ordre públic, o els usos, i/o activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel•lectual i industrial o qualsevol norma de l’ordenament jurídic aplicable. (II) Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme i/o que atemptin contra els drets humans. (III) Introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i software nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de Escoda, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa interna o del web. (IV) Transmetre a tercers no autoritzats el seu nom d’usuari i contrasenya, havent de comunicar immediatament a Escoda l’accés per part d’un usuari no autoritzat a aquesta informació. Així doncs, Escoda es reserva el dret a modificar el nom d’usuari i la contrasenya per la protecció del servei. (V) Posar a disposició de la resta d’usuaris, enviar per correu electrònic o d’alguna manera transmetre qualsevol contingut que, d’acord amb les disposicions aplicables o relacions contractuals existents, l’usuari no estigui autoritzat a transmetre (tals com informació privilegiada, informació protegida per drets de propietat industrial o intel•lectual o informació confidencial). (VI) Realitzar pràctiques de spamming, i en general, difondre publicitat no sol•licitada o autoritzada, material publicitari, “correu escombraries”, “cartes cadena”, “estructures piramidals” o qualsevol altra forma d’informació, excepte en les àrees del web específicament habilitades per això. (VII) Reproduir, duplicar, copiar, vendre, revendre o explotar per finalitats comercials, total o parcialment, els continguts del web.

2.2 Els usuaris que contractin productes o serveis a través del web manifesten ser majors d’edat, conforme a la legislació espanyola. En cas de contractació per menors d’edat, es requereix l’autorització dels pares o tutors per poder gaudir del servei contractat.

3. Modificació de la informació

Escoda es reserva el dret exclusiu a actualitzar, modificar o eliminar els continguts del web, així com el dret a limitar o impedir l’accés al mateix. Escoda podrà executar aquests drets en qualsevol moment i sense previ avís.

4. Continguts

4.1 Escoda es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que pogués aparèixer en el web. En qualsevol cas, Escoda estarà exempt de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer en el web.

4.2 Escoda no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos i la versió electrònica publicada en el web. En cas de discrepància entre aquestes versions, prevaldrà la versió impresa.

4.3 Escoda no es responsabilitza d’aquells continguts, activitats comercials, productes o serveis inclosos que es poguessin visualitzar mitjançant enllaços electrònics (links), directa o indirectament, a través del web. La presència de links en el web, excepte si es diu el contrari, té una finalitat informativa i en cap cas suposa sugerencia, invitació o recomanació dels mateixos. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre Escoda i els particular o empreses titulars dels webs als que es pot accedir mitjançant aquests enllaços. Escoda es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en el web.

5. Navegació, accés i seguretat

5.1 Escoda realitza els seus millors esforços per a que la navegació es realitzi en les millors condicions.

5.2 Aquest web ha estat dissenyat per suportar la navegació amb Internet Explorer i Firefox. En aquest context, Escoda no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin ocasionar als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels quals ha estat dissenyat aquest web.

5.3 Escoda no assumeix cap responsabilitat ni garanteix que l’accés al web sigui ininterromput o sigui lliure d’error. Escoda tampoc assumeix cap responsabilitat ni garanteix que el contingut o software al que es pugui accedir a través del web estigui lliure d’error i no pugui causar danys a l’equip informàtic des del que accedeixi l’usuari. En cap cas Escoda serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’ús de, i la navegació pel web, incloent, sense limitació, els danys ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció d’un virus. En particular, Escoda no es fa responsable de les caigudes, interrupcions, faltes o defectes de les telecomunicacions que poguessin ocórrer en el transcurs de les operacions de natura financera ni d’aquells danys o perjudicis que es poguessin generar en aquests casos.

5.4 Escoda no es fa responsable dels danys que es poguessin ocasionar per un ús inadequat del web.

5.5 Els serveis i productes oferts en el web només poden ser utilitzats correctament si es compleixen les especificacions tècniques per als que han estat dissenyats.

5.3. Escoda no asume ninguna responsabilidad ni garantiza que el acceso al Sitio Web sea ininterrumpido o esté libre de error. Escoda tampoco asume ninguna responsabilidad ni garantiza que el contenido o software al que pueda accederse a través del Sitio Web está libre de errores y no pueda causar daños al equipo informático desde el que acceda el usuario. En ningún caso Escoda será responsable de las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo que surjan por el uso de, y la navegación por, el Sitio Web, incluyendo, sin limitación, los daños ocasionados a los sistemas informáticos o los provocados por la introducción de virus. En particular, Escoda no se hace responsable en modo alguno de las caídas, interrupciones, falta o defecto de las telecomunicaciones que pudieran ocurrir en el transcurso de operaciones de naturaleza financiera ni de aquellos daños y perjuicios que pudiesen generarse en tales casos.

5.4. Escoda no se hace responsable de los daños que pudiesen ocasionarse a los usuarios por un uso inadecuado del Sitio Web.

5.5. Los servicios y productos ofertados en el Sitio Web sólo pueden ser utilizados correctamente si se cumplen las especificaciones técnicas para las que han sido diseñados.

6. Protecció de dades

6.1 Escoda conserva únicament les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari d’acord amb les Condicions Generals del contracte d’adquisició de productes i serveis. La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot estar associada a un usuari concret i identificat.

6.2 Escoda utilitza cookies quan l’usuari navega pel web. Les cookies són fitxers de dades de capacitat molt limitada que es generen en l’ordinador de l’usuari permetent obtenir la següent informació: (a) La data i l’hora de la última vegada que l’usuari va visitar el web. (b) El disseny de continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita al web. (c) Les dades de contacte. (d) Els elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a àrees restringides. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu navegador.

6.3 Escoda és titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris. Escoda es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i adoptarà a tal efecte, les mesures necessàries per evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, en relació a la tecnologia de cada moment i d’acord amb la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal que sigui aplicable a Espanya en cada moment. L’usuari accepta que les dades personals aportades en el moment de sol•licitar la prestació de qualsevol dels nostres serveis sigui incorporat a un fitxer automatitzat, la titularitat del qual correspon a Escoda, amb la finalitat de prestar el servei sol•licitat, i de donar a conèixer qualsevol informació que pogués ser del seu interès sobre altres oportunitats, productes o novetats. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitats i es responsabilitzarà de comunicar a Escoda qualsevol modificació dels mateixos, reservant-se el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en dret. Finalment, s’informa a l’usuari de que per exercitar els drets d’accés, modificació, oposició i cancel•lació podrà dirigir a Escoda una petició per escrit a l’adreça donada amb anterioritat.

7. Informació sobre aspectes tècnics

Escoda no es farà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Escoda; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics; ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intrusions il•legítimes fora de control de Escoda. Així mateix, Escoda no serà responsable de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació facilitada per Escoda sempre que precedeixi de fonts alienes. Tampoc serà responsable de l’ús inadequat del servei com a conseqüència de treballs de manteniment, d’una defectuosa configuració de l’equip informàtic de l’usuari o la insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics necessaris per la utilització dels serveis oferts.

8. Propietat intel•lectual i industrial

Determinats continguts als que l’usuari pot accedir a través del web estan subjectes a drets de propietat industrial i intel•lectual titularitat de Escoda o de tercers titulars d’aquests dreta. L’accés a aquests continguts o elements a través del web no atorga a l’usuari el dret d’alteració, modificació, explotació o reproducció, distribució, comunicació pública o qualsevol altre dret que correspongui al titular del dret afectat. L’usuari es compromet a utilitzar els continguts i/o elements als que accedeix a través del web pel seu propi ús i necessitats, i a no realitzar en cap cas una explicació comercial, directa o indirecta dels mateixos.

9. Prestació de serveis

9.1 Les comandes realitzades al web no constituiran un contracte vinculant o d’obligat compliment a menys que i fins que Escoda li envií una confirmació per correu electrònic.

9.2 Escoda es reserva el dret discrecional de rebutjar comandes, especialment en relació amb el valor creditici o factures no pagades.

9.3 La informació registrada per Escoda constitueix una prova absoluta de la comanda i de tota la transacció. La informació registrada pel sistema de pagament constitueix una prova absoluta de les transaccions financeres.

10. Retirada i suspensió dels serveis

Escoda podrà retirar o suspendre, en qualsevol moment, i sense necessitat d’avís previ, la prestació de productes o serveis d’aquells usuaris que incompleixin allò establer en aquestes condicions d’ús.

11. Duració i acabament

La prestació de productes i serveis i informació inclosos en el web tenen en principi una duració indefinida. Escoda podrà donar per acabada o suspendre la prestació del servei i/o qualsevol altre element del web en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, s’advertirà als usuaris prèviament a l’acabament o suspensió de la prestació de diversos productes o serveis.

12. Legislació aplicable

Totes les qüestions que es suscitin entre Escoda i l’usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa de les Condicions Generals es regiran per les pròpies clàusules, i en el que en elles no estigués previst, d’acord amb la legislació espanyola, es sometent expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sabadell (Barcelona, Espanya).